wtorek


 Мои авторские   встречи


Просыпать каждую одну третью суток - это как пересыпать свою жизнь... 
Предпочитаю смотреть смело в лицо Ночи так, чтобы под воздействием моей воли и моего взгляда опустила глаза и чтобы её темнота - уступала свету моего Дня...


           Тайна жизни заключается в поисках Красоты 


Aвторские встречи. Авторские вечера, утренники, послеобеденники - чем они являются для меня?
Волнением столкновения с другим Человеком, с его индивидуальностью и деликатностью:
с Человеком, на которого, так я осознаю, могу  воздействовать своей индивидуальностью
и деликатностью: Словом.
Словом произнесенным, написанным,  а  часто записанным - на дигитальных носителях, в виде компакт дисков. 
Слово имеет для меня особенную силу воздействия: оно олицетворяет Мысли: 
это Мысли создают Слова, те же - родят Поступки.

О чём я пишу? О Любви. Той, романтичной и той чувственной.
Я пишу от себя, а некоторые говорят, что о себе...
О Женщине - о её чувствительности, деликатности,увлечениях, радостях бытия Женщиной.
От природы я оптимистка и мое творчество оптимистично: я делюсь Радостью, улавливаю Красоту и стремлюсь к Гармонии трёх сфер, трёх личностей Человека: той, требовательной как ребёнок, ласки - называемой подсознательностью...
той, пропитанной физической чувственностью...  
и той, одухотворённой, которая интеллектом и красноречием окутывает Человека чувствительностью к  эстетическим ощущения...


Мысли одетые в Слова... 
Слова, преобразованные в форму: поэтическую, литературную... в Красоту.


Публика... 
Публика может сделать только одно: поблагодарить Художника за волнения...


Приглашаю на свой сайт, посвященный моему поэтическо-литературному творчеству.

Moje spotkania autorskie 

Przesypiać każdą jedną trzecią doby - to jak przesypiać swoje życie... 
Wolę patrzeć ze śmiałością w twarz Nocy tak, by pod wpływem mojej woli i mojego spojrzenia spuściła wzrok i by jej ciemność - ustępowała światłu mojego Dnia...

Tajemnica życia tkwi w poszukiwaniu Piękna

Spotkania autorskie. Wieczory, poranki, popołudnia autorskie... - czym są dla mnie? 

Ekscytacją zetknięcia się z innym Człowiekiem, z jego osobowością i wrażliwością;
z Człowiekiem, na którego, mam świadomość, mogę  oddziaływać swoją osobowością i wrażliwością: Słowem. 

Słowem mówionym, pisanym,  a  często zapisanym - na nośnikach cyfrowych, w postaci płyt CD.

Słowo ma dla mnie szczególną moc sprawczą: jest ono uzewnętrznieniem Myśli:


to Myśli tworzą Słowa, te zaś - rodzą Czyny.


O czym piszę? O Miłości. Tej, romantycznej i tej zmysłowej.
 Piszę od siebie, a niektórzy mówią, że o sobie... 
O Kobiecie - o jej odczuwalności, subtelności, namiętności, radości bycia Kobietą.
Z natury jestem optymistką i moja twórczość jest optymistyczna: dzielę się Radością, dostrzegam Piękno i dążę do Harmonii trzech sfer, trzech jaźni Człowieka: 
tej, wymagającej jak dziecko, przytulenia - zwanej podświadomością... tej, przesyconej zmysłowością cielesności... i tej, uduchowionej, która intelektem i elokwencją otula Człowieka wrażliwością  na doznania estetyczne...
Myśli ubrane w Słowa...
Słowa przekształcone w formę: poetycką, literacką... w Piękno.
  
Publiczność...
Publiczność może uczynić tylko jedno: podziękować Artyście za wzruszenia.

Zapraszam na moją stronę, dotyczącą mojej twórczości poetycko-literackiej. Polityka prywatności: Informuję, że korzystam z tego serwisu jedynie prywatnie, to znaczy: zamieszczam tu tylko autobiografię ( w znaczeniu encyklopedycznym ), swoje przemyślenia i swoje utwory poetyckie pro publico bono, zastrzegając jednak respektowanie moich praw autorskich, zakazu kopiowania i wykorzystywania tych utworów w celach komercyjnych, przetwarzania w całości lub we fragmentach, publikowania, odtwarzania i plagiatu. Informuję, że nie kontaktuję się przez formularz kontaktowy, ani przez e-mail, ani w inny sposób z użytkownikami tego serwisu i tym samym nie zbieram żadnych danych osobowych odwiedzających tę stronę.